Auteursarchief: indischebuurt

Hollend paard

Uit De Tijd van 28 oktober 1937:

Hollend paard draaft door Amsterdam-Oost

Voerman en wielrijder gewond; groote consternatie langs den weg

Een op hol geslagen paard heeft Woensdagmorgen ’t oostelijk stadsdeel van Amsterdam in rep en roer gebracht. De voerman werd van den bok geslagen en gewond, terwijl een 14-jarige wielrijder een hersenschudding opliep.

Het paard was gespannen voor een kar met melkbussen en schrok op den Nieuweweg bij den Middenweg, vermoedelijk van een wegwaaiend stuk papier, zóó hevig, dat het dier op hol sloeg, waarbij de voerman van den bok sloeg en zijn schouder brak.

Met den wagen achter zich aan holde het paard den Middenweg af in de richting van de stad. Op een gegeven oogenblik raakte een jeudig wielrenner die zich niet tijdig in veiligheid kon stellen, tusschen het paard en een geparkeerden auto bekneld en liep bij zijn val een diepe hoofdwonde en hersenschudding op. Bij deze botsing was echter het lemoen van den wagen los geschoten en zoo rende het paard alleen verder. Overal stoven de voorbijgangers bij de nadering van het dier uiteen.

Het paard passeerde den overweg en verscheen van de Linnaeusstraat spoedig in de Dapperbuurt, waarna ’t via de Eerste en terug langs de Tweede van Swindenstraat weer de Linnaeusstraat op rende. Bij de tramremise wist een conducteur met een wisselhaak het beest in zijn vaart te temperen, waarop een agent den vluchteling kon grijpen en tot rust brengen.

De beide slachtoffers waren inmiddels naar het O.L. Vrouwe Gasthuis vervoerd en daar ter verpleging opgenomen. Het paard kreeg op de binnenplaats van het bureau Linnaeusstraat gelegenheid om tot rust te komen.

Verbouwing Muiderpoortstation

tunnel 1937

In 1937 zijn de werkzaamheden ter verhoging van het spoor tussen Amsterdam Centraal en het Muiderpoortstation in een afrondende fase. De Gooi en Eemlander doet hier verslag van in een uitgebreid artikel van 21 januari 1937.

OVERZICHT DER SPOORWERKEN IN AMSTERDAM OOST

De stand der werkzaamheden

De reiziger, die met den trein uit de richting Hilversum Amsterdam binnen reist, kan den gestadigen groei waarnemen van het enorme complex ingenieurswerkzaamheden, dat in de hoofdstad met den verzamelnaam “Spoorwegwerken Oost” wordt aangeduid. De opzet van dit werk is in Amsterdam ten Oosten van het Centraal Station alle spoorwegen op zulk een niveau te brengen, dat het gewone verkeer onder de spoorbanen kan worden doorgevoerd, terwijl de wegen daarbij op hun normaal niveau blijven. Daartoe moeten de spoorbanen ongeveer vijf meter worden opgehoogd. Dit werk moet worden uitgevoerd zonder dat de spoorbanen aanmerkelijk kunnen worden verlegd. Het verst is dit mogelijk op het traject tusschen het station Muiderpoort en het station Weesperpoort, waar de Nederlandsche spoorwegen grond met de gemeente hebben geruild en den spoorweg zullen verleggen naar de plaats, waar thans langs den Tugelaweg een plantsoen is gelegen. In dat gedeelte, waarin ook de beruchte overweg van de Linnaeusstraat is begrepen, is men nog niet met de ophooging van de spoorbaan begonnen, omdat de ingenieurs er de voorkeur aan hebben gegeven te beginnen op de plaatsen, waar geen vrije strook beschikbaar is en dientengevolge jarenlange voorbereidingen waren vereischt. Op die gedeelten, voornamelijk liggende in de nabijheid van het station Muiderpoort, moest het spoorwegverkeer van de bestaande banen af en op hulpbanen geleid worden, teneinde de oorspronkelijke strook vrij te krijgen om daarop de definitieve werken aan te leggen.

Bij station Muiderpoort

De werken bij het station Muiderpoort zijn thans zoover gevorderd, dat het treinverkeer over den spoorweg in de richting Hilversum thans loopt over tijdelijke laagliggende sporen, die zóó zijn omgelegd en uit elkaar geschoven, dat het nieuwe definitieve hooge baanwerk met zijn kunstwerken tusschen de tijdelijke banen is komen te liggen. In de maand Juli zal voor het verkeer in de richting Hilversum de hooge baan met het dan gereedgekomen hooge perron van het station Muiderpoort in dienst genomen worden. De hulpbanen liggen thans op de plaats, waar het toekomstige station gebouwd zal worden. Wanneer dus dezen zomer de hooge sporen in dienst gesteld zijn en de lage sporen kunnen worden opgeruim, eerst dan kan met den bouw van het station Muiderpoort verder voortgang gemaakt worden. Het publiek zal zich in dien tijd dan ook met hulpperrons moeten behelpen immers, zooals wij gisteren schreven, reeds in het begin van de volgende maand zal het tegenwoordige station Muiderpoort voorgoed voor het publiek worden gesloten om te worden gesloopt.

Viaduct Dapperbuurt-Indische Buurt

Thans is ook nagenoeg gereed de onderdoorgang, die het verkeer een verbinding zal geven tusschen de van Swindenstraat en de Javastraat. Wanneer binnenkort het publiek verkeer tusschen de Daperbuurt en de Indische Buurt daar onderdoor geleid zal worden, zal het aan weerszijden van den onderdoorgang nog de lage banen vinden met overwegboomen, die dienst zullen moeten doen tot het verkeer geheel over de hooge baan kan worden geleid. Het is echter al een belangrijke vooruitgang, wanneer dezen zomer het verkeer naar Hilversum over de hooge baan zal rijden en het publiek dus alleen nog maar zal hebben te wachten voor het minder drukke verkeer tussche Centraal Station en Weesperpoort.

“Het jodentuig moet worden uitgeroeid”

Uit de Tribune van 11 maart 1935:

ZOOTJES KREEG DE BONS…

“Het jodentuig moet uitgeroeid”

Verstandig besluit van koffiehuishouder

Bij een Volkskoffiehuishouder in de Dapperbuurt kwam de banket-leverancier Zootjes, Adm. de Ruyterweg 222, een leverantie brengen. Deze constateerde dat Zootjes een N.S.B.-insigne droeg, en maakte hem erop attent, dat hij een zaak had, waar arbeiders van verschillende oriëntering komen, echter alle bewuste anti-fascisten.

Genoemde koffiebaas gaf dan ook de bestelling terug en gaf Zootjes de bons. Toen kwam de aap uit de mouw. Zootjes zeide, dat dat Jodentuig, dat in dit koffiehuis kwam, uitgeroeid moest worden. (de N.S.B. is niet anti-semietisch!). De koffiebaas antwoordde dat de N.S.B. daar geen kans voor kreeg als de middenstand en alle anti-fascisten in één front tegen fascisme strijden.

Alle winkeliers die van Zootjes artikelen betrekken, zullen een zelfde houding moeten aannemen en Zootjes duidelijk maken, dat ze het fascisme niet dulden.

Revolvers kopen

Uit de Tribune, 24 maart 1933

Provocatie

In de Dapperbuurt zijn een paar arbeiders door twee individuen, die vermoedelijk tot de recherche behooren, aangesproken met de vraag, of zij geen revolvers wilden koopen. Ze wilden adressen weten, waar over deze zaak te praten zou zijn. Men kan er zeker van zijn, dat personen, die op straat revolvers aanbieden, provocateurs zijn.

Aanslag op automaten

Uit Het Volk, 29 oktober 1932:

Aanslag op automaten

De politie van het bureau-Linnaeusstraat heeft gisteravond in de Dapperbuurt een 47-jarigen man, bewoner van de Indische buurt, aangehouden, die zich op verdachte wijze ophield in de nabijheid van aan winkelpuien bevestigde automaten.

Den laatsten tijd waren bij de politie klachten van winkeliers ingekomen, dat artikelen uit hun automaten waren gehaald, maar dat zich in de geldbakjes, in plaats van guldens en kwartjes, voorwerpen bevonden, die bedriegelijk op een gulden en een kwartje geleken. Bij fouillering van den arrestant zijn enkele van dergelijke nagemaakte munten op hem bevonden. De afwerking was echter zoo slecht, dat moeilijk van valsche munten gesproken kan worden, aangezien bij het in betaling geven van die voorwerpen de ondeugdelijkheid bij eerste oogopslag zou blijken.

Het is ook niet gebleke, dat de aangehouden man, die een door de gemeente ondersteunde is, gepoogd heeft die voorwerpen als echte guldens of kwartjes uit te geven. Wel heeft hij er sigaren-, sigaretten- en andere automaten mee in werking gesteld en zich dus aan diefstal van de zich daarin bevindende artikelen schuldig gemaakt. Bij een huiszoeking in zijn woning, vond de politie o.a. een matrijsje, waarmede de man gewerkt heeft.

De strijd tegen de radiowoeker

De wortels van de eerste radiocentrale van Nederland liggen in 1921. Radio-amateur Bauling uit Koog aan de Zaan verlengt de draden van zijn hoofdtelefoons naar de buren, zodat ze zonder aanschaf van een in die tijd zeer kostbaar radiotoestel toch mee kunnen luisteren voor 50 cent in de week. Al spoedig schieten in heel Nederland de radiocentrales als paddestoelen uit de grond. Het is een mooie laagdrempelige ondernemingsvorm met een sterke lokaal-sociale functie.

De communistische partij voert in die crisisjaren strijd op alle fronten en bindt ook de strijd aan met de radiocentrales. Het is de bedoeling dat de prijs van het abonnementsgeld naar beneden gaat. De de Dapperbuurt wordt die strijd gevoerd tegen radiocentrale M.E.R.A. en leidt deze tot een staking, aldus een artikel in de Tribune van 4 augustus 1932.

Staking in de Dapperbuurt

Vorige week Vrijdagavond hebben de bewoners van de Dapperbuurt een openbare vergadering gehouden om gezamenlijk te bespreken, hoe tegen de radiowoekeraars opgetreden moet worden.Na opening en inleiding van de voorzitter, kregen allereerst een afgevaardigde van het comité van actie van de Spaarndammerbuurt het woord en na hem een afgevaardigde van het comité Czaar Peterbuurt. Daarna was het woord aan iemand uit de Dapperbuurt, deel uitmakende van het voorloopig comité.

De radio-centrale M.E.R.A. had ook een afgevaardigde gezonden. De bode van deze zaak wilde de vergadering duidelijk maken hoe slecht zijn baas het wel had! Na uitvoerige discussie verklaarde zich de geheele vergadering, behoudens twee stemmen, bereid Maandag a.s. in staking te gaan. Hierna werd een stakingsleiding gekozen van elf personen.

De geheele vergadering ging met algemeene stemmen accoord dat naast de hoofdeischen: a. 2 stations voor 25 cent b. 4 stations voor 40 cent, de staking niet opgeheven zal worden, alvorens wij de toezegging hadden dat niemand van het personeel eenig nadeel hiervan zal ondervinden.

Ter ondersteuning van deze actie is het gewenscht, dat in alle buurten tegen de radiowoekeraars opgetreden wordt. Als de staking zich tot enkele centrales beperkt, dan steunt de bond van radio-centrales den man, tegen wien het gaat. Twintig centralehouders tegelijk kan de bond echter niet steunen. En daarom moet deze actie algemeen worden.

Overigens, voor de duidelijkheid: onder staking wordt hier verstaan het niet betalen van het abonnementsgeld.

Verwijderen spoorbaan

spoorlijn.pngDe ruimte waarin vandaag de dag de Roomtuintjes liggen, was tot in de jaren dertig afgeschermd van de Dapperbuurt door een spoor. Deze spoorlijn wordt in de jaren dertig van de twintigste eeuw verwijderd. Het besluit daartoe wordt in de Gemeenteraad van december 1931 genomen. Bijgevoegde plattegrond is overigens van 1909, maar de impact van de sporen is duidelijk te zien.

Slechte trottoirs

Uit de Telegraaf van 8 september 1931

SLECHTE TROTTOIRS in de Dapperbuurt.

Mijnheer de redacteur,

Onlangs zag ik hoek Dapperstraat en Wagenaarstraat twee oude menschen vallen als gevolg van de slechte trottoirs. Het is te hopen, dat de bestrating hier spoedig in orde gemaakt wordt.

Amsterdam

BEWONER DAPPERBUURT

Lou verkondigt Lou op de Dappermarkt

lou3

De uit de kop van Noord Holland afkomstige koopman in vis Louwrens van Voorthuizen (1898), ook wel bekend als Lou de Palingboer, staat in de jaren vijftig met vis op de Dappermarkt. Op de Dappermarkt wordt van oudsher veel propaganda verspreid en ook geëvangeliseerd. Zo is zadelmaker Fons, die aan de basis zal staan van het begin jaren zestig op de Raamstraat gevestigd Sociaal Religieus Gesprekscentrum, in de jaren dertig al actief als evangelisch prediker op de Dappermarkt.

Lou de Palingboer is door een aantal doorbrekende inzichten tot zeer radicale opvattingen gekomen en verkondigt zichzelf van achter de viskraam – en later vanuit Frascati en de Brakke Grond – als het opstandingslichaam van Jezus Christus. Al spoedig wordt vooral door zijn vrouw Mientje Wiertz verkondigd dat Lou God zelf was en daarom ook niet kan sterven. De Lou-mensen, zoals de secte rond Lou genoemd werd, is daarom zwaar ontdaan als dit laatste niet het geval blijkt te zijn, en wel op 23 maart 1968. De beweging verloopt daarna.

Domweg gelukkig in de Dapperstraat

DE DAPPERSTRAAT

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De’ in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

J.C. Bloem