Viering van het vijftigjarig bestaan van de Muiderpoortbuurt

Uit Het Volk, 7 oktober 1926

Het Muiderpoortkwartier in feesttooi.

De opening van het jubileumfeest

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Muiderpoortkwartier heeft zich uit de buurtgenooten een komitee gevormd, dat gelden verzamelde en voorbereidingen trof voor een jubileumfeest. Het werd gisteravond in kafee “De Poort van Muiden” in de Linnaeusstraat officieel geopend.

De voorzitter van het komitee, de heer P. Teunissen, verwelkomde met een geestig speechje de talrijke genoodigden en gaf daarna het woord aan den eere-voorzitter, den heer J.J. Ploos van Amstel, kommissaris van politie in de 7e sektie.

Sor. ging allereerst de historie van het Muiderpoortkwartier in den breede na. In 1875 is de bouw van de Wagenaarstraat begonnen; de Commelinstraat volgde en geleidelijk verrees de geheele Dapperbuurt. Het is dus 50 jaren geleden, dat met den stratenaanleg buiten de Muiderpoort is begonnen en van dien tijd af dateert het Muiderpoort-kwartier, een buurt thans waarin ongeveer 20.000 personen wonen.

Spr. dankt het gemeentebestuur voor alles, wat het in het belang van dit stadskwartier heeft gedaan. Dat nu ook een verbetering van den overweg bij het station Muiderpoort in uitzicht is gesteld, is van groote beteekenis.

De Dapperbuurt, die in hoofdzaak een arbeiderswijk is [“aangevuld met winkel- en neringdoenden; tierig weelt het markt- en negotiatiewezen”], heeft jarenlang een minder goede reputatie gehad. De kentering is echter gekomen en thans rust op de bewoners de taak, te zorgen, dat de goede naam blijft bestaan. Daartoe is vooral noodig, dat de jeugd wordt opgevoed tot een geslacht, dat de arbeidersklasse siert en het gemeenschapsleven ten goede komt. (Applaus.)

Spreker spoorde daarna aan het feest met opgewektheid te vieren. De aandacht van de hoofdstad is thans op het Muiderpoortkwartier gevestigd. Laten de bewoners zorgen, dat de viering waardig is. En daarna, aldus besloot spr. , met frisschen moed vooruit, tot heil en voorspoed van de wijk. (Applaus en fanfares.)

Bij het ronddienen van den eerewijn dankte de voorzitter den heer Ploos van Amstel voor deze rede en bracht hij op hem en op het welzijn van de buurt een dronk uit. Nadat nog eenige sprekers het woord hadden gevoerd, maakte men een rondgang door de feestelijk en smaakvol versierde straten, die ’s avonds met duizenden gloeilampjes geïllumineerd zijn.

Blijkens de groote drukte, die gisteravond reeds viel waar te nemen, is de belangstelling zoowel van buurt- als van stadgenooten voor dit feest  groot. Het komitee heeft alles in het werk gesteld om dit medeleven met het feest, tien dagen lang, aan te wakkeren.

Hedenmorgen om 8 uur had de opening van de feesten door klokgelui plaats. Herauten te paard en te voet trokken door de straten en kondigden den aanvang van het feest aan. Er was zeer veel publiek op straat. Vanavond om zes uur en voorts iedere avond tot Zaterdag 16 oktoober wordt de illuninatie ontstoken die tot 11 uur blijft branden. Verder is het volgende feestprogramma opgesteld:

Hedenavond 8 uur rondgang met muziek door de feestelijk verlichte en versierde straten. Medewerking van de Muziekvereeniging “Muiderpoort en Omstreken”. 

Vrijdag 8 Oktober: ’s namiddags tusschen 5 en 7 uur, wedstrijden voor jongens en meisjes. ’s Avonds muziek in de straten door het Fanfarekorps “Kunst na Arbeid” (Oud-Watergraafsmeer).

Zaterdag 9 oktober. Opening van het Koloniaal Instituut door de koningin. ’s Middags bezoek van ruim 1000 kinderen aan het Circus Maxo. Opstelling te 1 uur, Domselaerstraat hoek Pontanusstraat.

Zondag 10 Oktober, ’s Morgens van half 8 tot half 10, speciaal concert in het Oosterpark door de muziekvereeniging “Muiderpoort en Omstreken”. ’s Middags 1 uur marsch door het Muiderpoortkwartier van de mond-accordeonklub “Het Rozenkwartier”.

Maandag 11 Oktober. ’s Avonds rondgang door de straten van de Muziekvereeniging “Tuinwijck” en het Brandweer-Muziekkorps.

Dinsdag 12 Oktober, ’s avonds 8 1/2 uur, huldiging van de oudste buurtbewoners in de bovenzaal van “De Poort van Muiden”. Medewerking van het Fanfarekorps “Oosterpark” en van het Jazz-Band-Orkest “Straatman”.

Woensdag 13 Oktober. Reklamemarkt in de Dapperstraat. Feestelijke versiering van de marktkramen. ’s Avonds rondgang door de straten met het mandoline-gezelschap, onder-afdeeling van de Buurtvereeniging “Kindergenot”. Concert op het Dapperplein, te geven door het mannenkoor “Transvaal”. Concert in de Commelinstraat voor het gebouw “Kindergenot” door het Gemengd Koor “Caecilia”.

Donderdag 14 Oktober. Muziek in de straten door de Muziekvereeniging “Muiderpoort en Omstreken”.

Vrijdag 15 Oktober. Muziek door het Brandweer-Muziekkorps en het Fanfarekorps “Insulinde”. 

Zaterdag 16 Oktober. ’s Middags van 3 tot 5 optocht met versierde rijwielen.

Het feest verloopt prima. Een zuur en ook nogal dreigend stukje wordt echter door het communistische dagblad De Tribune over het feest geschreven in de uitgave van 1 november 1926.

Een pluimpje voor de Dapperbuurt

De Dapperbuurt had eenige weken het besluit genomen, het vijftigjarig bestaan van dit stadsdeel feestelijk te herdenken. Een pracht van een besluit. Maar reeds dadelijk deden zich moeilijkheden voor. Er moest natuurlijk een program worden opgesteld. Maar door wien? In de geheele commissie zat nu eigenlijk geen enkele persoon met een wereld-naam; niet eens een met een algemeen Amsterdamschen naam. Zoo een, die in staat is om een feestrede uit te spreken.

Wat doet een gewoon mensch, als-ie in de penari zit? Hij denkt in de eerste plaats aan de politie. En zoo geschiedde het, dat op den dag, dat het feest zou beginnen, de heer PLOOS VAN AMSTEL, de politie-commisaris van de 7de sectie, in héél eigen persoon verscheen, om op verzoek van het “Muiderpoortkwartier” een feestrede uit te spreken.

Mijnheer gaf daarbij een overzicht van de geschiedenis van deze buurt. Hij verzuimde niet, even in het voorbijgaan het rebellisch optreden van een aantal burutgenooten tegen het wettelijk gezag aan te grijpen. En daarmee was het feest geopend.

Het feest. Een feest… voor wie? In de eerste plaats voor de tallooze winkeliers van dit stadsdeel. Want, niet waar, de arbeiders van deze buurt hadden, even weinig als de arbeiders uit de andere buurten van Amsterdam, al heel weinig aanleiding om feest te vieren. De winkeliers konden wat vlaggedoek, lintjes, koekjes en sigaren verkoopen en met lichtjes en doekjes reclame maken… Heel aardig.. Heel fleurig… Werkelijk wel de moeite waard om eens even te kijken… Maar dan moest je ook aleen door de winkelstraten loopen. In de andere straten merkte je er zoo goed als niets van.

En daar had je gerinkel in de glazen… De bewoners van de Wagenaarstraat, de oudste straat in deze buurt, stuurden een protest in bij de feest-commissie. Waarom was hun straat niet versierd?  – Er zijn toen in vliegende haast een partijtje oude seinvlaggen opgescharreld en de straat werd gedecoreerd.

Dat feest duurde welgeteld tien dagen. En de wijze woorden van den politie-commissaris van de 7de sectie bleken gulden woorden te zijn geweest, wel overwogen, en grondig ter harte genomen. De Muiderpoortsche massa bleef kalm, omdat er nu eenmaal geen enkele reden meer was om haar kalmte te verliezen. Bovendien was die massa verdubbeld door bewoners van andere buurten, die helemaal geen aanleiding hadden om iets tegen de feestcommissie of tegen mijnheer Ploos van Amstel te ondernemen, en dus extra-kalm bleven.

Zoo is het feest op voordeelige wijze verloopen, – zóó voordelig, dat mijnheertje niet kon nalten, na afloop aan de getrouwe onderdanen van zijn politie-rijk een pluimpje op de hoeden en petten te steken. Zoo verscheem in het Nieuws- en Advertentieblad Ïnsulinde” onder de hand van den commissaris een heerlijke stukje litteratuur, dat we hier, ongevraagd, ongeweigerd, overnemen:

“Waar ik bij mijn openinsgrede op 6 October j.l. een vermanende en waarschuwende stem deed hooren, en een beroep deed op u allen, om mede te werken, dat de reputatie van dit kwartier niet zou worden geschaad, de orde niet zou worden gestoord en de Dapperbuurt inzonder toone dat zij niet ten achter staat bij andere, wanneer ze ten festijne gaat, daar is ten volle gebleken, dat hieraan is voldaan. De arbeidende massa heeft getoond, dat zijn een macht en kracht vormt, die in staat is, den evenaar recht te houden, wanneer een heilige plicht, een beginstel zulks eischt.”

Eén fraseur? Hemeltje nog toe… He moet de woorden van een feestredenaar niet op een goudschaaltje wegen… Wie nu zou vragen: “waaruit blijkt, dat de arbeidende massa een macht en een kracht vormt, die in staat is, den evenaar recht te houden”, … en dan verder “wat is dat voor heilige plicht, die zoiets vraagt”, is een bolsjewiek.

Wij weten het wel, dat de macht en de kracht van de arbeidende klasse geweldig is. Kijk maar eens naar Sowjet-Rusland, kijk maar eens naar Engeland…

O, bedoelde de heer Ploos van Amstel dat niet? Best mogelijk… Waarschijnlijk zou de heer Ploos van Amstel den weg naar het redactiebureau van “Insulinde” niet meer weten te vinden, als de arbeiders van de Dapperbuurt op het voorbeeld van de proletariërs van Moskou en Leningrad en van de Engelsche mijnwerkers hun macht en hun kracht gingen toonen…

Waarschijnlijk zou hij dan trachten, onze geachte politie-man, om zich op een andere manier en van een anderen kant te laten kennen… zonder feestrede… en zonder dankbetuiging… Wij hopen, dat hij spoedig in de gelegenheid zal worden gesteld om het te trachten… En dan… zonder te slagen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s