Aanleg Domselaerstraat

Met Tobias Domselaer hebben we weer een geschiedschrijver van Amsterdam als naamgever aan een straat in de Dapperbuurt. Domselaer leeft in de zeventiende eeuw (1611-1685), was prozaschrijver en schouwburgregent, katholiek en vooral bekend van zijn Beschryvinge van Amsterdam uit 1665.

De eerste bouwactiviteiten nabij de geplande Domselaerstraat starten in 1889: de bouw van het Burgerziekenhuis. Door de bouw van dit ziekenhuis moet het oorspronkelijk stratenplan van de Dapperbuurt worden gewijzigd. Het Burgerziekenhuis bevindt zich aan de zuidzijde van de Domselaer. Het duurt geruime tijd voordat de noordzijde van de Domselaerstraat bebouwd wordt, zo blijkt uit een artikel van 13 februari 1902 in de Telegraaf:

Een nieuwe straat

Naast het terrein van het Burgerziekenhuis en wel ten noorden daarvan bevindt zich eene strook weiland, die aan de Gasthuizen toebehoort. Op die strook is in een vergadering van den Gemeenteraad, de Domselaerstraat, ter breedte van 15 M. geprojecteerd, terwijl het overige, noordelijke gedeelte, bestemd is voor bouwterrein.

Aangezien het Burgerlijk Armbestuur door verkoop tot de exploitatie van dat bouwterrein wenscht over te gaan, is het tijdstip aangebroken, waarop die straat moet worden aangelegd.

De aanleg van de noordelijke helft dier straat, grenzende aan voormeld te exploiteeren bouwterrein, komt ten laste van de Gasthuizen, terwijl de aanleg van de zuidelijke helft, grenzende aan het terrein van het ziekenhuis, ten laste zou moeten komen van die instelling.

Bij overeenkomst van 17 Januari 1890 heeft het bestuur van het Burgerziekenhuis zich verbonden om de kosten van dezen aanleg, ten bedrage van f 19.200, te betalen, ten tijde als door het bestuur dier inrichting mocht worden verlangd, dat de Domselaerstraat tot openbaren weg wordt aangelegd, zoodat voor het oogenblik die aanlegkosten door de gemeente moeten worden bestreden.

Ook heeft het Burgerziekenhuis zich verbonden om, als dat verlangen door het bestuur mocht worden kenbaar gemaakt, den ondergrond voor de zuidelijke helft der Domselaerstraat te leveren, wat in zich sluit, dat het Burgerziekenhuis de grondwaarde van die helft heeft te vergoeden aan de gasthuizen, die slechts den ondergrond behoeven te leveren voor de noordelijke helft, die aan de bouwterreinen der gasthuizen grenst. Die zuidelijke helft in 2408 M2 groot en heeft, berekend ad f 5 per M2, een waarde van plm. f 12.040. Vooralsnog zal deze waarde door de gemeente aan de gasthuizen moeten worden vergoed en verrekend met het bedrag der aanlegkosten van de noordelijke helft van de Domselaerstraat, dat, blijkens bijgaand rapport van den directeur der Publieke Werken, van 17 December 1901, f 24.631.37 1/2 bedraagt.

B. en W. stellen nu den gemeenteraad voor hen te machtigen van de stichting “de beide Gasthuizen” in vollen, vrijen, onbezwaarden en met geenerlei servituut belasten eigendom te aanvaarden den grond, kadastraal bekend als Sectie S, No. 1878, gedeeltelijk, voetstoots groot 5026 M2, en te doen overgaan tot den aanleg van de Domselaerstraat.

De Gemeenteraad besluit aan de noordzijde van de Domselaerstraat in ieder geval een nieuwe school 1e klasse voor 560 (no. 104) leerlingen te realiseren en een brandweerkazerne, ter vervanging van de brandweerpost in de Tweede Oosterparkstraat, die te weinig ruimte biedt.

Aanbesteding van de aanleg van het straatlichaam  – inclusief ophoging van de bouwgronden –  van de Domselaerstraat vindt plaats op 29 december 1902; het werk wordt aangenomen door A. Kramers voor f. 33.400.

De straat wordt aangelegd in 1903 en in 1904 komt de bebouwing van de noordzijde tot stand. De woningen, die alle door één bouwondernemer zijn neergezet, worden vanaf het eind van het jaar bewoond.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s