Rooms Katholieke Dapperbuurt

In 1881 zijn er geruchten dat er een Rooms Katholieke kerk gebouwd zal worden op het terrein van de voormalige Roomtuintjes, maar in eerste instantie blijkt niet voldoende fondsen aanwezig zijn om dit project te realiseren. Wel wordt kort hierop een noodkerk neergezet op de hoek van de Linnaeusstraat en de Wijttenbachstraat. Deze kerk blijft in dienst totdat in 1886 de Sint Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein in gebruik wordt genomen. Voor de lokatie van de noodkerk aan de Linnaeusstraat zie hieronder een plattegrond uit 1883.

omgeving 1883

Uit De Tijd van 1 april 1882 nemen we in dat kader het volgende artikel over:

Heden-ochtend ten 10 ure had de inzegening plaats van de parochie van den H. Bonifacius, gelegen in de nieuwe Stadswijk buiten de Muiderpoort. Na deze plechtigheid alsmede de installatie van den Wel-Eerwaarden pastoor H.W. van Hoff, door den Hoogeerwaarden deken H. Poppen verricht, droeg de herder der nieuwe parochie voor het eerst het H. Misoffer in het pasvoltooide kerkgebouw op. Vele geestelijken van de stad, en behalve een groot aantal parochianen nog vele belangstellende vrienden van den pastoor waren naar de Linnaeusstraat samengekomen, om van de plechtigheid getuigen te zijn.

De muren van het gebouw zijn van tufsteen, en dragen den stevig betimmerden kap. Van binnen bevat de kerk een ruime tribune, en het geheel heeft een allervriendelijkst aanzien.

Met ongelooflijken spoed hebben de aannemers, de Gebrs v. Berkum, naar de teekening van den bouwmeester Bleijs, het gebouw afgewerkt; want op 15 Febr. ll. werd de eerste paal in den grond geslagen, en heden, 31 Maart, staat daar het kerkje met een bijna volledig ameublement. De zitbanken, plaats gevende aan ruim 700 personen, zijn afgewerkt; altaar, preekstoel, orgel, communiebank, doopvont, al deze onmisbare stukken staan bereids op de plaats hunner bestemming.

De gezamenlijke kosten van al hetgeen reeds tot stand is gebracht, bedragen ongeveer f 16.000. De Commissie, vroeger door Z.W. Hoofw. den bisschop benoemd, ten einde den pastoor der nieuwe parochie in het beheer der stoffelijke belangen behulpzaam te zijn, is als zoodanig ontbonden, doch hare leden zijn thans benoemd tot kerkmeesters: de heeren Joannes Fredericus Gemke, Joannes Andreas de Veer en Gerardus Petrus Henricus Vriens.

Tot de nieuwe parochie behooren de volgende straten: Linnaeusstraat, Mauritskade, Pieter Vlamingstraat, Von Zesenstraat, Commelinstraat, Wagenaarstraat, Von Swindenstraat, Pontanusstraat, Antoniusdijk, de Stads Rietlanden tusschen de Zuiderzeedijk en de Kraaienhofstraat, de Goedestraat, het ten oosten van de Rhijnspoorbaan gelegen gedeelte van de Boerhavestraat, van het Oetgenspad en van den Ringdijk.

Des Zondags zullen in de nieuwe kerk de HH. Diensten om 8 en 10 1/2 en in de week om 8 ure plaats hebben, het Lof des Woensdags ten 7 ure.

leningDe noodkerk, tot stand gebracht door kapelaan Van Hooff van de Sint Nicolaasparochie binnen de veste, wordt al spoedig te klein. In 1884 is er inmiddels sprake van duizenden parochianen. In een artikel in de Tijd in januari van dat jaar wordt een groei genoemd van 1.200 naar 1.800 communicanten. De lokatie van de noodkerk is niet geschikt voor uitbreiding, moet eigenlijk vanwege landelijke wetgeving op kerkbouw spoedig verlaten worden en er is bovendien inmiddels een nieuwe lokatie gevonden. Kosten van de nieuwe bouw zullen echter zeer groot zijn. Het dragen van de kosten kan niet verwacht worden van de bewoners van de nieuwe buurt: allen kleine burgers en arbeiders. Er wordt dus een lening van f 100.000 geopend, waaraan iedereen kan deelnemen. De inschrijving loopt blijkbaar goed, want in augustus 1886 wordt de nieuwe kerk op de (Tweede Ooster)parkstraat door de bisschop van Haarlem al geopend.

Het is niet bekend wanneer het houten noodkerkje is afgebroken, maar voor zover bekend zijn er na de opening van de nieuwe Bonifatius weinig katholieke activiteiten meer in de Dapperbuurt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s